Wednesday, 24/07/2019 - 15:26|
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Hải
Thông tin chi tiết:
Lưu B
Cán bộ Lưu B
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 059.820000
Email luub.sgddt@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội