Wednesday, 24/07/2019 - 15:51|
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Hải
Thông tin chi tiết:
Ngô Minh A
Chuyên viên Ngô Minh A
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân Toán
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 059.820000
Email ngominha@tentinh.edu.vn
Mạng xã hội