Monday, 26/08/2019 - 02:49|
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Hải
 • Đinh Ngô Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   02593874572
  • Email:
   vingovien@gmail.com
 • Ngô Minh A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   059.820000
  • Email:
   ngominha@tentinh.edu.vn