Monday, 26/08/2019 - 03:02|
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Hải

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban biên tập Trang thông tin điện tử UBND huyện Ninh Hải

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực