Sunday, 16/06/2019 - 08:30|
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Hải

awdawd

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban biên tập Trang thông tin điện tử UBND huyện Ninh Hải

Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực